PAGRINDINIS ĮSTAIGOS TIKSLAS

Gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

MISIJA

Teikti kokybiškas ir kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tenkinančias mūsų pacientų poreikius.

TIKSLAI

  • pacientų poreikių tenkinimas;
  • asmeninės darbuotojų atsakomybės už teikiamų paslaugų kokybę ugdymas;
  • kvalifikuotas pacientų aptarnavimas su užuojauta, šiluma ir supratimu;
  • bendradarbiavimas su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis, siekiant pagerinti paslaugų kokybę;
  • kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas.

VIZIJA

Mes tapsime moderniu ir pirmaujančiu pirminės sveikatos priežiūros centru viršydami pacientų lūkesčius.

UŽDAVINIAI

  • kiekvienais metais atlikti pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis matavimą ir, remiantis rezultatais, tobulinti organizacijos veiklą;
  • sukurti darbuotojų motyvavimo sistemą, skatinančią dirbti kokybiškai;
  • kiekvienam darbuotojui ne mažiau kaip kartą per metus kelti kvalifikaciją specializuotuose kursuose, seminaruose ir konferencijose;
  • formalizuoti bendradarbiavimą su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis bendradarbiavimo sutartimis.

APIE MUS

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau įstaiga) įsteigtas 2001-03-01 vykdant sveikatos apsaugos reformą.
Įstaigos steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė.
Įstaigos registracijos Nr. VŠ01-05. Identifikavimo kodas 141978323.
VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės Sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos, viešųjų įstaigų, sveikatos draudimo, valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, teisės aktais bei įstatais.
Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Vykdoma pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros veikla. Šiuo metu įstaigoje aptarnaujama virš 10 tūkstančių prisirašiusių gydytis pacientų.