PAGRINDINIS VEIKLOS TIKSLAS

Padidinus teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą, savalaikiškumą bei pagerinus įstaigos infrastruktūrą, ir darbuotojų darbo sąlygas, teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias pirminės asmens sveikatos priežiūros koncepciją, tikslus ir uždavinius.

MISIJA

Teikti kokybiškas ir kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias pacientų poreikius bei lūkesčius, užtikrinant nuolatinį veiklos gerinimą ir profesionalumo augimą.

TIKSLAI

 • Didinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumą, saugą ir kokybę, atitinkančią pirminės asmens sveikatos priežiūros koncepciją, tikslus ir uždavinius.
 • Tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą ir savalaikiškumą.
 • Gerinti įstaigos infrastruktūrą ir darbuotojų darbo sąlygas, bei sukurti profesionalios, modernios įstaigos įvaizdį.

VIZIJA

Mes tapsime moderniu ir pirmaujančiu pirminės sveikatos priežiūros centru viršydami pacientų lūkesčius.

UŽDAVINIAI

 • Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros efektyvumą.
 • Planuoti ir didinti pagrindinius veiklos rodiklius.
 • Vykdyti asmens sveikatos priežiūros kokybės tyrimus.
 • Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros savalaikiškumą.
 • Kelti įstaigos specialistų kvalifikaciją.
 • Užtikrinti patalpų estetinį įvaizdį.
 • Modernizuoti įstaigos įrangą.
 • Tobulinti elektroninių paslaugų teikimą ir informacinių technologijų diegimą.

APIE MUS

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) įsteigtas 2001 m. vasario 22 d. reorganizuojant VšĮ Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninę. Darbuotojai reorganizacijos būdu perkelti dirbti 2001 m. kovo 1 d. Įstaigos steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė.

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės Sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, kuriai suteikta teisė teikti licencijose numatytas pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros ir odontologinės priežiūros paslaugas, užsiimti kita įstatymais neuždrausta veikla. Savo veikloje vadovaujasi sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos, viešųjų įstaigų, sveikatos draudimo, valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, teisės aktais bei įstatais.

Įstaiga teikia pirminę ambulatorinę sveikatos priežiūrą virš 8 tūkstančių įvairaus amžiaus įstaigoje prisirašiusiems Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams. Apie 13 proc. prisirašiusių gyventojų sudaro kaimo vietovėse gyvenantys gyventojai. Per metus vidutinis apsilankymų skaičius siekia 50 ir daugiau tūkstančių. Vidutinis darbuotojų skaičius – 32 darbuotojai.

Įstaigoje nuolat vykdoma veikla ir teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos taip, kad paciento vizito priežastys būtų ne tik nukreipimo vaistams bei nukreipimo specialisto konsultacijai priežastimi, bet ir atitiktų pirminės sveikatos priežiūros principus, kurie numato savalaikę sveikatos priežiūrą, profilaktinį patikrinimą ar kitą sveikatos išsaugojimo paslaugą.