PAGRINDINIS VEIKLOS TIKSLAS

Gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

VIZIJA

Išlikti nuolat tobulėjančia ir aukštą visuomenės pasitikėjimą išlaikančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia kokybiškas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

MISIJA

Teikti kokybiškas ir kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias pacientų poreikius bei lūkesčius, užtikrinant nuolatinį veiklos gerinimą ir profesionalumo augimą.

STRATEGINĖS KRYPTYS

Pacientų ir darbuotojų lūkesčių, jų poreikių bei interesų tenkinimas.

TIKSLAI

  1. Teikti kokybiškas, prieinamas, efektyvias ir savalaikiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias pirminės sveikatos priežiūros koncepciją, tikslus ir uždavinius.
  2. Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir darbuotojų darbo sąlygas.

UŽDAVINIAI

  1. Siekti gyventojų sveikatos išsaugojimo, sutelkiant dėmesį į profilaktiką ir ligų prevenciją.
  2. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, suteikimo savalaikiškumą ir prieinamumą.
  3. Plėtoti informacinių technologijų diegimą.
  4. Skatinti darbuotojų motyvaciją ir profesinį tobulėjimą.
  5. Sudaryti darbuotojams darbo sąlygas, atitinkančias jų poreikius ir interesus

VERTYBĖS

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) įsteigtas 2001 m. vasario 22 d. reorganizuojant VšĮ Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninę. Darbuotojai reorganizacijos būdu perkelti dirbti 2001 m. kovo 1 d. Įstaigos steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė.

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės Sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, kuriai suteikta teisė teikti licencijose numatytas pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros ir odontologinės priežiūros paslaugas, užsiimti kita įstatymais neuždrausta veikla. Savo veikloje vadovaujasi sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos, viešųjų įstaigų, sveikatos draudimo, valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, teisės aktais bei įstatais.

Įstaiga teikia pirminę ambulatorinę sveikatos priežiūrą virš 8 tūkstančių įvairaus amžiaus įstaigoje prisirašiusiems Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams. Apie 13 proc. prisirašiusių gyventojų sudaro kaimo vietovėse gyvenantys gyventojai. Per metus vidutinis apsilankymų skaičius siekia 60 ir daugiau tūkstančių. Vidutinis darbuotojų skaičius – 36 darbuotojai.

Įstaigoje nuolat vykdoma veikla ir teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos taip, kad paciento vizito priežastys būtų ne tik nukreipimo vaistams bei nukreipimo specialisto konsultacijai priežastimi, bet ir atitiktų pirminės sveikatos priežiūros principus, kurie numato savalaikę sveikatos priežiūrą, profilaktinį patikrinimą ar kitą sveikatos išsaugojimo paslaugą.

PAGARBA IR TOLERANCIJA

Kiekviena asmenybė mums svarbi tokia, kokia ji yra. Tikime, kad pagarba ir tolerancija pacientui, darbuotojui, įstaigai bei tarpusavio supratimas yra būtina sėkmingo darbo sąlyga.

ATSAKOMYBĖ

Esame atsakingi už savo veiklą ir priimamus sprendimus, tinkamos, saugios ir kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos suteikimą visuomenei.

KOMPETENCIJA

Gebėjimas gerai atlikti darbą, neatsiejamas su profesinėmis žiniomis, įgūdžiais ir tobulėjimu, naujovių paieška ir įgyvendinimu. Darbuotojų kompetencijos svarba bei įsijungimas į naujų pokyčių įgyvendinimą lemiamas veiksnys, kuriant profesionalios įstaigos įvaizdį.

BENDRADARBIAVIMAS

Pasiekti tikslus, priimti tinkamiausius sprendimus ir užtikrinti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas galime tik bendro darnaus ir pozityvaus darbo dėka, kuris grįstas pasitikėjimu, sąžiningumu, komandiniu darbu ir gerais santykiais.

ETIKA IR MORALĖ

Didelis dėmesys etiškumui, profesionaliam elgesiui ir pacientų privatumui jų saugumui ir gerovei.

APIE MUS

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) įsteigtas 2001 m. vasario 22 d. reorganizuojant VšĮ Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninę. Darbuotojai reorganizacijos būdu perkelti dirbti 2001 m. kovo 1 d. Įstaigos steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė.

VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės Sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, kuriai suteikta teisė teikti licencijose numatytas pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros ir odontologinės priežiūros paslaugas, užsiimti kita įstatymais neuždrausta veikla. Savo veikloje vadovaujasi sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos sistemos, viešųjų įstaigų, sveikatos draudimo, valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, teisės aktais bei įstatais.

Įstaiga teikia pirminę ambulatorinę sveikatos priežiūrą virš 8 tūkstančių įvairaus amžiaus įstaigoje prisirašiusiems Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams. Apie 13 proc. prisirašiusių gyventojų sudaro kaimo vietovėse gyvenantys gyventojai. Per metus vidutinis apsilankymų skaičius siekia 60 ir daugiau tūkstančių. Vidutinis darbuotojų skaičius – 36 darbuotojai.

Įstaigoje nuolat vykdoma veikla ir teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos taip, kad paciento vizito priežastys būtų ne tik nukreipimo vaistams bei nukreipimo specialisto konsultacijai priežastimi, bet ir atitiktų pirminės sveikatos priežiūros principus, kurie numato savalaikę sveikatos priežiūrą, profilaktinį patikrinimą ar kitą sveikatos išsaugojimo paslaugą.